Hem

Välkommen till Sweprocon

Process-, miljö-, kemi- och energiteknisk konsult

 

Sweprocon är ett konsultbolag som arbetar proaktivt med och för sina kunder. Vår huvudinriktning är energieffektivisering, miljötjänster och skogsindustriell process och processteknik.

 

Som processteknisk konsult hjälper vi företag att bli effektivare och miljövänligare genom att utreda, föreslå och genomföra förbättringsåtgärder i produktionsprocesser och övrig verksamhet.

 

Sweprocon bistår med tjänster inom förnybara energikällor, t.ex. biogas, bränslen av skogsråvara, bränslen från skogsindustriella processer samt tillhörande energiproduktion.

 

Vi är verksamma inom skogsindustriell forskning och utveckling och har erfarenhet av grundforskning såväl som tillämpad process-, produkt- och kvalitets-utveckling, framförallt inom massa- och pappersteknik.

 

Genom vår kunskap inom ledningssystem och löpande arbete med ständiga förbättringar har vi en metodik och ett arbetssätt som tar hänsyn till kundens miljö-, energi-, kvalitets- och arbetsmiljöaspekter.

PROAKTIV PROCESS-

KONSULT

Energieffektivisering

Miljövänligt, lönsamt, långsiktigt

 

Tjänster inom energieffektivisering för små, medelstora företag och industri:

 

 • Energikartläggningar
 • Energisystemanalyser
 • Förstudier
 • Förprojektering
 • Investeringsunderlag
 • Genomförandeprojekt
 • Investeringsuppföljning
 • Bidragsansökningar till energikartläggningar och investeringar i energisparåtgärder

 

Vi hjälper stora företag med att leva upp till alla de krav som omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag. Vi kan erbjuda övergripande projektledning i energisparprogram och -projekt, från förstudie till genom-förandeprojekt. Se informationsblad.

Skogsindustri

Förnybar råvara och energi

 

Tjänster inom tillämpad skogs-industriell F&U, produktion och process, där vi kan erbjuda paketerade eller skräddarsydda lösningar:

 

 • Pappers- och massateknik
 • Skogsprodukternas kemi
 • Pappers- och mäldkemi
 • Bestrykning
 • Optimal kemikalie-användning
 • Processdataanalys
 • Process- och produktionsoptimering
 • Produkt- och kvalitetsutveckling
 • Utbildning

 

Tjänster inom energieffektivisering för skogsindustri följer energiledningssystem, ISO 50001.

Energi kan inte skapas eller förstöras, bara omvandlas

Kontakt

 

Sweprocon Swedish Process Consultants AB

Tomas Söderlund

Mobil tel: 070-384 15 12

E-post: tomas.soderlund@sweprocon.com

 

Säte i Sundsvall

Org. nr. 556981-7132

 

www.sweprocon.com